Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Taxe şi impozite

Parcurgând această secţiune, vă puteţi informa cu privire la taxele şi impozitele datorate de intreprinderi. Ca urmare a desfăşurării unei activităţi economice, societăţile trebuie să vireze către stat o serie de taxe şi impozite, cum ar fi impozitul pe venit, impozitul pe profit, taxe speciale de consum, taxa pe valoarea adaugată etc.
 

Categorii de plătitori persoane juridice

Sunt considerati plătitori:

 • comercianţii, contribuabili persoane juridice, cum sunt: regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile bancare şi orice alte societăţi comerciale care se organizează şi işi desfăşoară activitatea în oricare dintre domeniile specifice producţiei, prestărilor de servicii, desfacerii produselor sau altor activităţi economice, cooperativele meşteşugăreşti, cooperativele de consum, cooperativele de credit sau orice alte entităţi persoane juridice care fac fapte de comerţ, astfel cum sunt definite de Codul comercial;
 • persoanele juridice de drept public, organizaţiile politice, sindicale, profesionale, patronale şi cooperatiste, instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile, federaţiile, cultele religioase şi altele asemenea, inclusiv unitatile economice ale acestora, care îşi desfasoară activitatea în oricare dintre domeniile specifice productiei, prestărilor de servicii, desfacerii produselor sau altor activităţi economice.

Accizele – reprezintă categoria de impozite indirecte, ce se percep pentru anumite obiecte de consum, denumite accizabile.
 

Prin armonizarea legislatiei fiscale din Romania cu legislatia Uniunii Europene, circulaţia mărfurilor nu mai este ingradită de frontiere fiscale. Astfel, acciza pentru produsele accizabile trebuie achitată la data eliberării în consum. Pentru a putea face achiziţii intracomunitare de produse supuse accizelor, în scopul comercializarii lor pe teritoriul Romaniei, operatorii economici din Romania trebuie să deţină una din calităţile de mai jos:

 • Operator înregistrat - persoană fizică sau juridică, autorizată să primească produse supuse accizelor de la antrepozitari autorizaţi, alţii decât cei de pe teritoriul Romaniei.
 • Operatorul neînregistrat - persoană fizică sau juridică autorizată să primească, cu titlu ocazional, produse supuse accizelor de la antrepozitari autorizaţi, alţii decât cei de pe teritoriul Romaniei.

Plata impozitelor

Administrarea principalelor venituri ale bugetului general consolidat se realizează de câtre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Contribuţii şi fonduri speciale:

 • Comisionul pentru păstrarea, completarea, verificarea şi certificarea înregistrărilor din carnetele de muncă
 • Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate
 • Taxa de timbru social

Impozitul pe dividende

Dividendul  - reprezintă o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoana juridica unui participant la persoana juridică, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică. Nu sunt considerate dividende şi nu se va plăti impozit pe dividende în cazul următoarelor distribuiri:

 • distribuire de titluri suplimentare, efectuate în legatură cu o operaţiune de majorare a capitalului social al unei persoane juridice, care nu modifică, pentru participanţii la persoana juridică respectivă, procentul de deţinere a titlurilor de participare;

Inspecţia fiscală

Toţi plătitorii de contribuţii sociale sunt cuprinşi în Registrul contribuabililor. Aici este organizată evidenţa plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii.

Evidenţa plătitorilor reuneşte:

 • obligaţiile de plată preluate din declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat general consolidat, din deciziile de impunere emise în urma inspecţiei fiscale şi din alte documente;
 • plaţile efectuate pentru stingerea obligaţiilor sau alte înscrisuri constatatoare ale stingerii sau diminuării acesteia.

Registrul conţine:

 • datele de identificare a contribuabilului;
 • categoriile de obligaţii fiscale de plată datorate potrivit legii, denumite vector fiscal;
 • alte informaţii necesare administrării obligatiilor fiscale.

Impozite şi taxe locale

Impozitele sunt cea mai importantă resursă financiară a din categoria veniturilor publice. In accepţiunea generală, impozitele reprezintă orienatarae către stat a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, în vederea acoperirii cheltuielilor publice.

Mijloace fixe – amortizarea

La calculul amortizării mijloacelor fixe se iau în calcul două elemente:

 • valoarea de intrare a mijloacelor fixe;
 • durata normală de funcţionare.

Valoarea de intrare reprezintă valoarea la care mijloacele fixe sunt înscrise în contabilitate, la intrarea acestora în patrimoniu, şi este determinată de totalitatea cheltuielilor aferente achizitionării, producerii, construirii, asamblării sau imbunatăţirii acestora.

Mijloacele fixe pot intra în patrimoniu prin următoarele căi:

 • prin achiziţionare, cu titlu oneros de la terţi;
 • din producţie proprie;
 • prin aport la capitalul social;
 • cu titlu gratuit, prin transfer sau prin donaţie.

Impozitul pe profit

Plătitorii impozitului pe profit se împart în următoarele categorii:

 • persoane juridice române pentru profitul impozabil obţinut atât în România, cât şi în străinătate;
 • Persoane juridice străine, ce-şi desfăşoară activitatea într-un sediu permanent în România.

Profitul impozabil reprezintă diferenţa între veniturile obţinute şi cheltuielile aferente acstor venituri cu excepţia cheltuielilor nedeductibile. De asemenea reprezintă baza pentru calcularea, recalcularea şi regularizarea impozitului pe profit cu bugetul statului.

Impozitul pe profit se calculează de către contribuabil prin aplicarea cotelor de impozit stabilite legal, asupra profitului impozabil determinat pe baza cotelor înscrise lunar în contabilitate.Calculul se face lunar, cumulat de la începutul anului calendaristic.

Cota de impunere este o cotă procentuală proporţională de 25 % din profit.

Impozitul pe salarii şi alte venituri

Ceea ce se impoziteaza reprezintă totalitatea sumelor brute primite în cursul unei luni sub formă de salarii şi alte drepturi salariale, precum şi orice alte venituri în natură obţinute de o persoana fizică ce desfasoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. Sunt considerate venituri inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.

Taxa pe valoarea adaugată - este un impozit indirect datorat bugetului de stat. În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugată intră operaţiunile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 • constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuată cu plată sau o operaţiune asimilată acestora;
 • sunt efectuate de către persoane impozabile;

Prin persoana impozabilă se intelege orice persoană, indiferent de statutul sau juridic, care efectuează de o maniera independenta activităţi economice, oricare ar fi scopul şi rezultatul acestor activităţi.

În România cota standard a taxei pe valoarea adaugată este de 19% şi se aplică operaţiunilor impozabile, cu excepţia celor scutite de taxa pe valoarea adaugată. Cota de taxa pe valoarea adaugată aplicabilă este cea în vigoare la data la care ia naştere faptul generator al taxei pe valoarea adaugată.

Importul de bunuri - Pentru punerea în liberă circulaţie a bunurilor importate, o societate trebuie să achite drepturile de import. Documentele care însoţesc declaraţia vamală pentru punerea în liberă circulaţie a bunurilor importate sunt următoarele:

 • factura în baza căreia se declară valoarea în vamă a bunurilor;
 • declaraţia cu elementele necesare pentru stabilirea valorii în vama a bunurilor declarate;
 • documentele necesare pentru aplicarea unui regim tarifar preferential sau a altor măsuri de derogare de la regimul de drept comun aplicabil bunurilor declarate;
 • documentele de transport sau documentele aferente regimului vamal precedent; lista coletelor sau un document echivalent indicând conţinutul fiecarui ambalaj în cazul în care în vamă se prezintă o singură marfă în mai multe ambalaje.

Taxe şi impozite eliminate din România

Numărul de taxe plătite de români s-a redus cu aproape 40%. Astfel, din cele 491 de taxe şi tarife nefiscale existenţe până acum, 42 au fost eliminate, iar 147 au fost reduse prin comasare, informează Realitatea TV.

De exemplu, românii nu vor mai plăti taxa de timbru de un leu, pentru pentru eliberarea cărţii de identitate deteriorate şi nu vor mai achita taxa de ugenta, de 20 de lei, pentru eliberarea cazierului judiciar. Nu vor mai scoate bani din buzunar nici cei care vor să afle de la Registrul Comerţului informaţii despre o societate comercială.

Şi agricultorii vor achita mai puţine taxe. Au scăpat de cele de autorizare a unităţilor de carne, de eliberare a certificatului sanitar-veterinar, de taxa de înregistrare a activităţii de vânzare directă sau de autorizare a unităţilor apicole. Fermierii scutesc, astfel, între 10 şi 300 de lei.

Au fost eliminate şi câteva taxe care depăşesc o mie de lei. Spre exemplu, firmele care solicită la ANRE autorizare în sectorul gazelor naturale, nu mai trebuie să achite 5500 de lei, cât plăteau până acum. Nu vor mai fi plătite nici emiterea de atestate operatorilor de măsurare a energiei electrice, care costă între 1000 şi 2500 lei sau avizarea programelor proprii de eficientă energetică (1600 - 3000 lei).

Prin reducerea numărului de taxe, România scăpa de statutul de ţara campioană la taxele percepute. Ţara noastră avea 558 de taxe şi impozite.

REFERITOR LA ACCIZE

In conformitate cu prevederile art.218 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea in lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internã, datoratã bugetului de stat, stabilitã potrivit prezentului titlu în echivalent euro, pe unitatea de mãsurã, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

CURS VALUTAR PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2009 - 3.7364 lei/euro

CURS VALUTAR PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2008 - 3.3565 lei/euro

Baza legalã - art. 218 legea 571/2003

PLATITOR / NEPLATITOR DE TVA

În general persoanele care sunt neplătitori de TVA exercită activităţi de prestări servicii destinate persoanelor fizice. Persoanele fizice nu au interesul de a deduce TVA, iar pretul de vanzare pentru un bun / serviciu este acelaşi indiferent dacă factura este fiscală sau nu.

Un client, persoană fizică va plăti aceeaşi suma de bani pentru un produs, astfel în cazul unui furnizor neplatitor de TVA, preţul va fi mărit cu 19%, TVA fiind inclus in pret. În cazul în care furnizorul este plătitor de TVA clientul va plăti aceeaşi suma de bani însă preţul fără TVA al produsului va fi altul, mai mic.

Este însă în dezavantaj pentru o persoană să opteze pentru a fi microintreprindere neplătitoare de TVA, în cazul în care beneficiarii / clienţii săi sunt în mare parte persoane juridice. Dăcă furnizorul nu va simţi dezavantajul direct al opţiunii de a fi neplătitor de TVA, el va simţi cu siguranţă refuzul categoric al potenţialilor clienţi, persoane juridice. Acestea din urmă nu vor putea să îşi deducă TVA şi vor plăti un preţ cu TVA mărit.

Listă articole specifice

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571 ...

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 442 din 30 iunie 2010

Codul Fiscal cu Normele de aplicare, valabil în 2010

Codul Fiscal cu Normele de aplicare, valabil în 2010

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza