Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Protejarea mărcii

Acest capitol furnizează o serie de informaţii utile privind înregistrarea şi protecţia mărcilor. Prin consultarea acestei rubrici, doritorii pot obţine răspunsuri punctuale şi soluţii concrete pentru protejarea însemnelor companiei, a sloganului şi a altor elemente de identificare a acesteia.

De ce trebuie înregistrată o marcă la OSIM

Într-o piaţa competitivă, este necesar ca o afacere să aiba o identitate proprie, să aiba un nume particular, după care să fie recunoscută de către potenţialii clienţi. Indiferent dacă vorbim despre un produs sau un serviciu al unei firme, este nevoie de un set de elemente care să asigure unicitatea şi originalitatea acestuia. Prin înregistrarea mărcii unice, respectiva companie poate preveni piratarea produselor şi serviciilor sale, precum şi confundarea sa cu alţi agenţi economici.

Cum se face înregistrarea

Pentru a înregistra la OSIM ca marcă, o denumire simplă sau însoţită de un element figurativ, în conformitate cu Legea 84/1998 privind mărcile şi indicatiile geografice, aveţi de parcurs următoarele etape:

 • Se completează un formular-tip – FORM M 01 (accesibil pe www.osim.ro), în două exemplare; un exemplar trebuie depus la OSIM personal sau prin poştă, cu confirmare de primire; formularul se poate trimite şi prin fax cu condiţia să se transmită şi copia ordinului de plată din care să rezulte achitarea taxei de 36 lei de depunere a cererii, şi, de asemenea, cu condiţia ca în termen de 30 de zile să fie transmis şi formularul original direct la sediul OSIM sau prin poştă, cu confirmare de primire;
 • dacă marca are o grafică particulară (o scriere diferită de cea standard sau are un element figurativ care insoteşte denumirea) este necesar să ataşaţi 5 reproduceri alb-negru de dimensiune 8×8 cm;
 • dacă doriţi să protejati marca într-o anumită combinaţie de culori, va trebui să mai ataşati şi 5 reproduceri color de aceeaşi dimensiune;
 • va trebui să achitati, odată cu depunerea cererii, o taxa de înregistrare a cererii de 36 RON; dacă depuneţi cererea personal taxa se achită la casieria OSIM, dacă o trimiteţi prin poştă va trebui să ataşaţi la cerere o copie a ordinului de plată din care să reiasă achitarea taxei menţionate.
 • pentru examinarea în fond a cerererii de înregistrare de marcă se mai achită o taxă (în maxim trei luni de la depunerea cererii de înregistrare) ce urmează a fi stabilită în funcţie de felul în care aratî marca şi de numîrul de clase pentru care urmează să fie înregistrată. Clasele menţionate se refera la obiectul de activitate pentru care se solicită protecţia prin marcă şi se găsesc în Clasificarea Internatională a Mărcilor de la Nice;

Clasificarea Internaţională a Mărcilor de la Nice este similară codurilor CAEN de la registrul Comerţului şi cuprinde, structurat pe clase, toate activităţile pe care le poate desfasura o persoană fizică sau juridică. Primele 34 de clase se adresează celor care sunt producători, iar clasele de la 35 la 45 sunt destinate celor care oferă servicii.

+  Mai multe informaţii

Procedura de înregistrare a unei mărci la nivel naţional durează aproximativ 1 an.

Cine poate înregistra o marcă

Orice persoană fizica sau juridică poate înregistra o marcă. Înregistrarea unei mărci poate fi cerută direct sau printr-un mandatar . În cazul unui depozit în coproprietate se recomandă solicitanţilor să stabilească un contract referitor la raporturile dintre ei.

Ce tip de marcă se poate înregistra

Solicitantul trebuie să-şi aleagă o marcă atractivă pentru consumator, care să respecte rigorile legii.

Potrivit legislaţiei în domeniu, marca defineşte un semn asociat unei reprezentări grafice, care serveşte la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice, de cele aparţinând altei persoane.

Marca poate fi verbală, figurativă sau compusă. Pot constitui mărci semne distinctive, cum ar fi: cuvinte, (inclusiv nume de persoane), denumiri arbitrare sau fanteziste, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului sau a ambalajului sau combinatii de culori, precum şi orice combinaţie între acestea.

Marca nu trebuie să fie compusă în exclusivitate, din cuvinte, sau din expresii comune sau naturale, folosite pentru a desemna produsul, sau serviciul, sau categoria generică din care aceasta face parte.

Ce tipuri de mărci nu se pot înregistra

Nu pot fi înregistrate ca mărci semnele care:

 • nu se deosebesc suficient de alte mărci privind produse sau servicii identice sau similare înregistrate în România sau protejate în baza unor convenţii internaţionale, cu exceptia cazului când înregistrarea este cerută sau autorizată de titularii acestor mărci;
 • constituie copierea, imitarea sau traducerea unei marci din alt stat, notoriu cunoscută în Romania pentru produse sau servicii identice sau similare;
 • cuprind numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, necesare sau generice pentru acele produse sau servicii, ori se referă exclusiv la modul, timpul şi locul fabricaţiei sau la natura, destinaţia, preţul, calitatea, cantitatea şi greutatea mărfurilor;
 • cuprind, fără autorizarea organelor în drept: nume sau portrete de conducatori de stat, denumiri de organizaţii sau de unităţi administrativ teritoriale din România; reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, ordine, medalii, embleme şi insigne; semne oficiale de marcare, verificare, calitate, control sau garanţie;
 • cuprind elementele prevăzute la punctul anterior, aparţinând altor state sau organizaţiilor internaţionale interguvernamentale, dacî folosirea este interzisă de convenţiile la care Romania este parte;
 • cuprind indicatii false sau înşelătoare ori sunt contrare legilor ordinii publice şi bunelor moravuri.

Cum se constituie depozitul unei mărci

Depozitul poate fi făcut fie direct, fie prin intermediul unui mandatar. Dacă depozitul este făcut prin intermediul unui mandatar (mandatarul autorizat este consilierul în proprietate industrială care poate avea şi calitatea de reprezentare în procedurile în faţa OSIM), acesta trebuie să aiba o procura, care se va atasa cererii de înregistrare de marcă.

Cererea de inregistrare a unei mărci se poate depune fie direct, la registratura OSIM, fie prin poşta. Aceasta se intocmeşte în limba română, pe un formular tip şi trebuie să conţină:

 • denumirea solicitantului, aşa cum rezultă din actele oficiale de infiinţare;
 • sediul solicitantului, respectiv adresa unde titularul işi are sediul, eventual şi adresa pentru corespondenţă, dacă este cazul;
 • numele şi prenumele mandatarului, dacă este cazul;
 • prioritate invocată, dacă este cazul, respectiv dacă se invocă o prioritate de prim depozit (cu menţionarea statului, a datei şi a numărului actului doveditor) sau o prioritate de expoziţie;
 • descrierea mărcii: se va lipi o reproducere 6/6 cm pe cerere în locul indicat, sau se va scrie denumirea mărcii;
 • culori revendicate, dacă marca conţine una sau mai multe culori pentru care se solicită protecţia;
 • traducerea sau transliterarea mărcii sau unor elemente ale mărcii, dacă este cazul;
 • lista de produse şi/sau servicii pentru care se solicită înregistrarea mărcii şi care fac obiectul activităţii titularului;
 • semnătura şi ştampila solicitantului, sau a mandatarului.

Alte acte necesare:

 • dovada achitării taxei de înregistrare şi examinare a mărcii
 • 5 reproduceri ale mărcii, maximum 6/6 cm, alb-negru foarte clare, dacă se solicita înregistrarea unei mărci constituită dintr-o grafică deosebită sau un element figurativ. În cazul în care se revendică şi culori, vor fi anexate şi 5 reproduceri color ale mărcii, maximum 6/6 cm;
 • certificatul de prioritate , dacă este cazul;
 • lista intreprinderilor îndreptăţite să folosească marca colectivă şi regulamentul de folosire al acesteia , dacă este cazul.

Ce drepturi decurg din înregistrarea unei mărci

Drepturile titularului mărcii sunt confirmate prin certificatul de înregistrare a mărcii.

Înregistrarea mărcii confera titularului un drept exclusiv asupra mărcii pentru produsele şi/sau serviciile pentru care s-a efectuat înregistrarea, pe un termen de 10 ani de la data constituirii depozitului.

La cererea titularului, înregistrarea unei mărci poate fi reînnoită la împlinirea fiecarui termen de protectie de 10 ani, cu plata taxei prevazute de lege.

Cererea de reînnoire a înregistrarii mărcii poate fi făcuta cu cel mult trei luni înainte de expirarea duratei de protectie în curs.

Protejarea mărcii la OSIM este valabilă doar pe teritoriul României. Pentru protejarea pe plan internaţional trebuie să te adresezi altor instituţii.

De ce mai trebuie sa fac o cercetare de marcă dacă oricum în momentul în care depun cererea de înregistrare OSIM face o astfel de cercetare?

Dacă veţi înregistra marca direct fără a face o cercetare preliminară, veţi plăti 2-3 milioane de lei, bani pe care îi veţi pierde dacă cererea va fi respinsă din cauza existenţei unei mărci asemănătoare sau similare cu a dvs.

Este recomandat să întreprindeţi o cercetare de marcă oficială prin OSIM şi o altă cercetare prin forţe proprii pentru că cercetarea de marcă intreprinsă la OSIM nu acoperă decât mărcile înregistrate existenţe şi cele depuse spre înregistrare şi nu acoperă denumirile sau mărcile care se folosesc dar care nu sunt înregistrate. Deoarece utilizarea unei mărci mai degrabă decât înregistrarea determină proprietatea asupra acesteia este indicat să faceţi amândouă tipurile de cercetări de marcă.

Îmi pot proteja numele domeniului meu de activitate/adresa site-ului pe Internet ca şi o marcă?

Acest lucru este posibil doar dacă utilizaţi marca respectivă pe piaţă de bunuri sau servicii pe Internet. Dar dacă pe de altă parte numele domeniului este folosit numai ca o adresă pe Internet, cererea dvs. va fi respinsă.

Clasificări internaţionaleOficiul european

 

Ce dă credibilitate unei mărci

O marcă puternică este aceea care se bucură de o reputaţie bună pe piaţă. Pentru asta, în afară de servicii sau produse de calitate, este nevoie de un proces de branding coerent.

Numele, sloganul şi logo-ul unei afaceri contribuie la crearea unei percepţii favorabile, la recunoaşterea şi asocierea identităţii companiei cu obiectul ei de activitate şi cu beneficiile pe care respectiva marcă le oferă clienţilor ei.

Listă articole specifice

OAPI – Oficiul pentru Armonizare in cadrul Pietei Interne (marci, desene si mode ...

OAPI – Oficiul pentru Armonizare in cadrul Pietei Interne (marci, desene si modele industriale)

Plicul cu idei

Plicul cu idei

Lista mărcilor aflate în perioada de graţie

Lista mărcilor aflate în perioada de graţie

Lista mărcilor în curs de expirare

Mărci în curs de expirare

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza