Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Prezentarea comunităţii: Copălău


Teritoriul comunei Copălău face parte din Câmpia Moldovei, subdiviziunea denumită Dealurile Cozancea-Guranda. Spre deosebire de zona Dealul Mare - Tudora, care se află în sud-vestul comunei şi care are cele mai mari înălţimi din judeţ prin Dealul Mare - 587 metri şi Holm - 556 metri, dealurile Copălăului sunt mai scunde, cel mai înalt fiind Cerbu, cu o înălţime de 262 metri.

Satul Copălău, ca principal sat şi reşedinţă a comunei, este traversat prin centrul său, din direcţia nord-vest către sud-est, de pârâul Miletin, care se varsă în răul Jijia.

În prezent, comună Copălău este formată din trei sate, acestea fiind Copălău, care este aşezat pe ambele maluri ale râului Miletin şi pe dealurile din stânga acestei ape, Cotu, aşezat pe dealul din dreaptă Miletinului în sudul satului Copălău şi Cerbu, care este situat pe un platou mai înalt, în estul satului Copălău.

Suprafaţa administrativă a comunei reprezintă 1,043% din suprafaţa totală a judeţului Botoşani.

Aria comunei este totuşi o zonă relativ înaltă, cu o energie de relief dublă (60 - 70) metri, faţă de de zonă depresionară Botoşani - Dorohoi (30 - 40 metri), iar interfluviile prezintă o largă dezvoltare în platou, versanţii având pante accentuate. 

Pârâul Miletin are pe ambele părţi o luncă cu o altitudine de 200 metri, care este inundabilă în perioadele cu precipitaţii abundente. Există o distincţie între relieful satelor comunei Copălău şi bazinul agricol, care este situat în câmpia dintre Jijia şi Miletin la distante cuprinse între 12 şi 24 kilometri faţă de centrul de comună şi care nu depăşesc 200 metri altitudine.   

Din punct de vedere climatic, teritoriul comunei Copălău se încadrează în tipul temperat-continental. O caracteristică a comunei este influenţa moderatoare a pădurilor ce o înconjoară, determinând un microclimat mai umed, cu temperaturi moderate.

Temperatura medie anuală a comunei variază între 8,7 şi 10,5 grade Celsius.

Fauna de pădure este formată din căprioare, iepuri şi mistreţ, lupul, bursucul.

În fauna de silvostepă se întâalnesc: vulpi, dihori. Dintre păsări enumerăm: mierla, piţigoiul, gaia, privighetoarea mică, pupăza, ciocănitoarea, cucul, păsări caracteristice zonei de câmpie: pitpalacul, barza, ciori, ciocârlia de câmp. Dintre reptile mai frecvente sunt: şarpele de pădure, vipera.

Făcând parte din zona de relief Dealurile Cozancea-Guranda, teritoriul comunei Copălău are o vegetaţie distinctă care desparte Câmpia Moldovei de partea ei nordică şi sudică.

Pădurile care înconjoară comuna sunt formate din: stejari, gorun, tei, foioase cum sunt: carpenul, teiul, mărul şi părul pădureţ, frasinul, arţarul, cireşul păsăresc şi ulmul.  În luminişul sau la liziera pădurilor creşte arboretul compus din corn, singer, păducel, porumbar şi trandafirul sălbatic.  În lunca Miletinului cresc specii de salcie.  Pajiştile au o vegetaţie ierboasă compusă în principal din firuţa de stepă, păiuşul, calilia.  În pădurea Buduhala-Cebu creşte laleaua pestriţă, specie destul de rară, care fiind pe cale de dispariţie se impune a fi protejată.

Pe teritoriul comunei Copălău, ponderea cea mai mare o deţin solurile argiloiluviale, solurile aluviale, cernoziomurile argiloiluviale şi erodisolurile.


Cu ce ne mândrim

Comuna se mândreşte cu infrastructura sa:
- comuna este electrificată în totalitate;
- comuna dispune de o reţea de alimentare cu apă potabilă;
- comunicarea se realizează prin intermediul telefoniei fixe;
- drumurile comunale sunt asfaltate pe o lungime de 7 km;
- cel mai apropiat punct de alimentare cu carburanţi atât pentru autoturisme, cât şi pentru utilajele agricole se află la 12 km distanţă de centrul comunei;
- există cablu tv- staţia de cale ferată se găseşte la 25 km distanţă de centrul comunei.

Listă sate aparţinătoare

Cerbul

760 locuitori

Cotu

635 locuitori

Copălău

2771 locuitori

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza