Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Ghidul micului întreprinzător

Această rubrică îşi propune să funcţioneze ca un mini-îndrumar de afaceri, destinat celor ce intenţionează să deschidă o firmă. Consultând resursele oferite de fiecare din sub-capitolele secţiunii, potenţialii întreprinzători vor şti cum să acţioneze în situaţii punctuale legate de demararea unei afaceri:

Paşii de urmat în startarea unui business

Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 reglementează înregistrarea persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, după cum urmează:

 • Persoana fizică autorizată (PFA) - poate să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa de muncă proprie;
 • Întreprinderea individuală - o întreprindere economică fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;
 • Întreprinderea familială - o întreprindere economică fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.

Potrivit celor mai recente reglementări în vigoare, pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii proprii, întreprinzătorul (persoana fizică) poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în timp ce persoana fizică autorizată şi întreprinderea familială nu pot încheia contract de muncă cu alte persoane.

Actele necesare pentru înfiinţarea celor trei noi forme de organizare, prevăzute în Anexa Ordonanţei de Urgenţă nr. 44/2008 sunt următoarele:

 • cererea de înregistrare;
 • cartea de identitate sau paşaportul în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 • copia legalizată după documentul care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional (contract de închiriere, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu etc.)
 • declaraţia pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii
 • specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate în original
 • fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională sau experienţa profesională, dacă este cazul.

Competenţele profesionale pot fi atestate cu următoarele categorii de documente:

 • diploma/certificatul/adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională;
 • certificatul de competenţă profesională
 • cartea de meşteşugar
 • carnetul de muncă al solicitantului
 • declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale sau atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate.

Aceste acte trebuie depuse la registrul comerţului din localitatea unde va fi înfiinţată noua societate.

Recomandări pentru alegerea amplasamentului firmei

Pentru alegerea locaţiei viitoarei firme, întreprinzătorul trebuie să aibă în vedere câteva aspecte importante privind avantajele amplasamentului:

 • Accesul la personal cu calificare corespunzătoare;
 • Accesul la materii prime;
 • Distanţa faţă de pieţele de desfacere;
 • Puterea de cumpărare a populaţiei din zonă;
 • Starea cailor de transport;
 • Starea comunicaţiilor (poşta, telefon, servicii de curierat, internet);
 • Alte servicii pentru întreprinderi (bănci, instituţii financiare);
 • Aglomerarea de firme similare;
 • Factori de mediu (clima, topografie);
 • Implicaţii juridice (regim de proprietate, norme şi taxe pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie/amenajare);
 • Acces la alimentarea cu energie electrică, apă, la reţeaua de canalizare);
 • Posibilităţi de dezvoltare în viitor.

Alegerea structurii optime de societate

Potrivit art. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, există 5 forme de organizare a societăţilor comerciale:

 • societatea în nume colectiv (SNC);
 • societate în comandită simplă (SCS);
 • societate pe acţiuni (SA);
 • societate în comandită pe acţiuni (SCA);
 • societate cu răspundere limitată (SRL).

Rezervarea denumirii

Acte necesare:

 • copie după actul de identitate al asociatului unic sau al asociaţilor noii societăţi
 • 3 variante de nume firmă, în vederea rezervării numelui societăţii;
 • taxa de rezervare.

Alegerea sediului social

 • dacă sediul va fi într-un imobil aflat în proprietatea dvs., aveţi nevoie de actul de proprietate şi de un extras de Cazier Fiscal;
 • dacă sediul social al societăţii va fi într-un spaţiu proprietate a unuia sau a mai multor asociaţi, ori într-un spaţiu aflat în folosinţa acestora, este necesar un contract de comodat sau contract de închiriere cu viza administraţiei financiare.

Redactarea actului constitutiv

Actul constitutiv va cuprinde informaţii despre societatea comercială ce urmează a fi înfiinţată în funcţie de forma juridică a acesteia (S.R.L., S.A. sau altă formă legala).
Alături de actul constitutiv vor fi anexate:

 • copii xerox după B.I./C.I. ale persoanelor asociate;
 • dovada sediului social;
 • dovada acordului asociaţiei de proprietari şi al vecinilor afectaţi direct;
 • lista obiectelor de activitate CAEN.

Depunerea capitalului social

În cazul aportului în numerar, capitalul minim este de 200 de lei şi va fi vărsat la banca aleasă de asociaţi.

În cazul aportului în natură, se prezintă documentele sau alte înscrisuri care atestă proprietatea bunurilor și se efectuează expertiza.

La unitatea bancară sunt necesare actul constitutiv și copii după actele de identitate ale asociatului/asociaţilor.

Înregistrarea la biroul unic al Oficiului Registrului Comerţului

Se completează o cerere de înregistrare (formular tipizat) şi o declaraţie pe propria răspundere (formular tipizat). Formularele se obţin de la Biroul de Relaţii cu Clienţii de la Registrul Comerţului din judeţul unde va fi sediul social al societăţii.

Se completează cererea de înregistrare şi declaraţia pe propria răspundere, se anexează actele prezentate mai sus şi se depune dosarul complet la Registrul Comerţului, inclusiv dovada achitării taxelor de timbru şi a timbrelor judiciare.

Publicarea încheierii judecătorului delegat

În termen de 5 zile lucrătoare, judecătorul delegat de pe lângă ORC hotărăşte admiterea, suspendarea sau respingerea cererii formulate.
 

Dacă cererea a fost admisă, are loc autorizarea constituirii societăţii comerciale și înmatricularea ei în registrul comerţului.

Greşeli frecvente la înfiinţarea unui firme

 • Aptitudinile şi pregătirea profesională ale întreprinzătorului sunt insuficiente;
 • Nu există o strategie clară de piaţă;
 • Insuficientă cunoaştere a competitorilor;
 • Cunoştinţele cu privire la organizarea internă a firmei sunt insuficiente;
 • Dependenţă excesivă de anumiţi furnizori;
 • Capacitate insuficientă de recrutare şi selecţie a personalului;
 • Necunoaşterea reglementărilor legale;
 • Resurse financiare insuficiente;
 • Evaluare greşită a cheltuielilor operaţionale;
 • Incapacitate de rambursare din profit a creditelor;
 • Supraestimarea capacităţii de a realiza profit;
 • Politică imprudentă în domeniul investiţiilor;
 • Planificare eronată a lichidităţilor;
 • Calculaţie greşită a costurilor;
 • Contabilitate necorespunzătoare şi incompletă;
 • Necunoaşterea obligaţiilor fiscale;
 • Alegere neadecvată a partenerilor de afaceri;
 • Alegere necorespunzătoare a amplasamentului;

Pentru cei care vor sa îşi înfiinţeze propria firma

 • Verificaţi în mod autocritic aptitudinile tale personale ca şi calificarea ta profesională;
 • Analizează cu exactitate piaţa şi posibilităţile de desfacere;
 • Analizează ce este mai indicat: înfiinţarea unei firme noi sau preluarea uneia existentă;
 • Alegeţi cu grijă viitorii colaboratori;
 • Alegeţi cu grijă amplasamentul şi dotările;
 • Analizează reglementările legale cu care te poţi confrunta;
 • Determină cu exactitate necesarul de capital;
 • Planifică cifra de afaceri, costurile şi profiturile viitoare;
 • Verifică dacă dispui de lichidităţile necesare;
 • Apelează la un colaborator calificat pentru activitatea de contabilitate;
 • Verifică posibilităţile de utilizare ale tehnicii de calcul;
 • Informează-te cu privire la obligaţiile tale fiscale viitoare;
 • Alege cea mai potrivită formă de organizare pentru firma ta;
 • Verifică riscurile posibile şi ia măsuri de asigurare corespunzătoare;
 • Îndeplineşte cu grijă toate formalităţile de înfiinţare necesare;
 • Apelează din timp la un specialist care poate să-ţi acorde consultanţă;

Resurse legislative

Ordonanţa de Urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=79145

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, republicată (M.Of. nr. 1066/17.11.2004), cu modificările şi completările ulterioare:

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=59637

Noua reglementare a societăţilor comerciale - Legea 31/1990, cu modificările aduse de Legea nr. 441/2006

http://www.onrc.ro/documente/presa/sistemul.pdf

Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comerţului, republicată (M.Of. nr. 49 din 4 februarie 1998), cu modificările şi completările ulterioare:

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=11073

Legea nr. 348 din 6 iulie 2001 pentru modificărea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului (M.Of. nr. 381 din 12 iulie 2001).

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=28607

O.U.G. nr. 129 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor (M.Of. nr. 746 din 11 octombrie 2002).

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=38190

O.G. nr. 15 din 30 ianuarie 2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului (M.Of. nr. 61 din 1 februarie 2003).

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=40275

Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (M.Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003).

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=47846

Legea nr. 505 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor (M.Of. nr. 857 din 3 decembrie 2003).

http://www.cdep.ro/proiecte/2002/500/20/6/leg_pl526_02.pdf

Legea nr. 183 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate (M. Of. nr. 321 din 13 mai 2003)

http://www.cdep.ro/proiecte/2003/000/20/0/leg_pl020_03.pdf

O.G. nr. 72 din 13 august 2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului (M. Of. nr. 791 din 27 august 2004)

http://www.guv.ro/notefundam/afis-nota.php?id=858

Legea nr. 519 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1996 privind registrul comerţului (M. Of. nr. 1109 din 26 noiembrie 2004)

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/500/70/0/leg_pl570_04.pdf

Legea nr. 1 din 21 februarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (M.Of. nr. 172 din 28 februarie 2005)

http://www.cdep.ro/proiecte/2003/300/70/0/leg_pl370_03.pdf

O.U.G. nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale (M.Of. nr. 229 din 18 martie 2005)

http://www.guv.ro/notefundam/afis-nota.php?id=1128

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată (M.Of. nr. 955 din 28 noiembrie 2006)

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/600/10/9/leg_pl619_06.pdf

O.U.G. nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană (M.Of. nr. 1036 din 28 decembrie 2006)

http://www.guv.ro/notefundam/afis-nota.php?id=3170

Legea nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (M.Of. nr. 953 din 27 octombrie

http://www.cdep.ro/proiecte/2005/300/90/6/leg_pl396_05.pdf

Legea 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice (M.Of. nr. 839/13.09.2004), cu modificările şi completările ulterioare:

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/400/20/5/leg_pl425_04.pdf

O.G. nr. 28 din 26 ianuarie 2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.Of. nr. 89 din 31 ianuarie 2006)

http://www.guv.ro/notefundam/afis-nota.php?id=1740

Legea nr. 360 din 21 septembrie 2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice (M.Of. nr. 799 din 22 septembrie 2006)

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/500/20/5/leg_pl525_06.pdf

Legea nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent (M.Of.nr. 576 din 29 iunie 2004), cu modificările şi completările ulterioare:

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/300/80/8/leg_pl388_04.pdf

Legea nr. 378 din 13 decembrie 2005 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent (M.Of. nr. 1138 din 15 decembrie 2005)

http://www.cdep.ro/proiecte/2005/400/50/7/leg_pl457_05.pdf

O.U.G. nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent (M.Of. nr. 493 din 7 iunie 2006)

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=73246

Legea nr. 134 din 12 mai 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 (M.Of. nr. 429 din 18 mai 2006)

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/100/80/8/leg_pl188_06.pdf

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 662 din 1 august 2006)

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/500/80/0/leg_pl580_06.pdf

Legea nr. 32 din 16 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 (M.Of. nr. 47 din 22 ianuarie 2007)

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/800/40/5/leg_pl845_06.pdf

Legea nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor (M. Of. nr. 148 din 10 aprilie 2000), cu modificările şi completările ulterioare:

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=22619

Legea nr. 76 din 12 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor (M.Of. nr. 193 din 26 martie 2003)

http://www.cdep.ro/proiecte/2002/600/50/4/leg_pl654_02.pdf

Legea nr. 403 din 11 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor (M.Of. nr.976 din 25 octombrie 2004)

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/500/00/0/leg_pl500_04.pdf

Legea nr. 503 din 17 noiembrie 2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare (M.Of. nr. 1193 din 14 decembrie 2004)

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/500/70/2/leg_pl572_04.pdf

O.U.G. nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în Romania (M.Of. nr. 562 din 30 iunie 2005)

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=64686

O.U.G. nr. 201 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor (M.Of. nr. 1191 din 29 decembrie 2005)

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=69251

Legea nr. 113 din 4 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor (M.Of. nr. 421 din 16 mai 2006)

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/100/30/4/leg_pl134_06.pdf

Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital (M.Of.nr 571 din 29 iunie 2004), cu modificările şi completările ulterioare:

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/300/70/0/leg_pl370_04.pdf

O.G. nr. 41 din 14 iulie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (M.Of. nr. 677 din 28 iulie 2005)

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=65442

Legea nr. 97 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (M.Of. nr. 375 din 2 mai 2006)

http://www.cdep.ro/proiecte/2005/400/60/0/leg_pl460_05.pdf

Legea 52 din 7 iulie 1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori publicat în M.Of. nr. 210 din data: 08/11/1994

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=14433

Legea 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/000/20/3/leg_pl023_06.pdf

Legea 507 din 12 iulie 2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37342

Legea 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=39240

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza